मंत्र-श्लोक-स्त्रोतं

श्रीमद उच्छिष्ठमहागणपती का कवच – शत्रु बाधा से मिलेगी मुक्ति, हर जायेंगे सारे विघ्न

श्रीमद उच्छिष्ठमहागणपती कवच – Shrimad Ucchishta Mahaganpati Kavach

ओम श्रीमदउच्छिष्ठ महागणाधिपतये नमो नम।।

ओम हस्तिपिशाचीलिखे स्वाहा । ओम हृीं गं हस्तिपिशाची लिखे स्वाहा

अथ श्रीमद उच्छिष्ठ गणपती कवचम् ।

देव उवाच ।। – देवदेव जगन्नाथ सृष्टी स्थिती लयात्मक । विना ध्यानं विना मंत्र विना होमं विना जपम् । येण स्मरणमात्रेण लभ्यते चाशु चिंतितम । तदैव श्रोतुमिच्छामि कथयस्व जगत्प्रभो ।

ईश्वर उवाच ।। – श्रुणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यादगुहृयंतर महत् ।  अल्पायासैर्विणा कष्टैर्जपमात्रेण सिध्दीदम् ।।  एकांते निर्जने अरण्ये गह्वरे च रणांगणे ।। सिंधु तिरे च गांगीये कूल वृक्षतले जले ।।

सर्व देवालये तीर्थेलब्ध्वा सम्यग्जपं चरेत् ।। स्नान शौचादिकं नास्ति नास्ति निर्बंधनं प्रिये ।।

दारिद्रयातकरं शीघ्र सर्व तत्व जनप्रिये ।। सहस्रशपथं कृत्वा यदि स्नेहोस्तिमांप्रति ।।

निंदकाय कुशिष्याय खलाय कुटिलाय च ।। दुष्टाय परशिष्याय घातकाय शठाय च ।।

वंचकाय वरघ्नाय ब्राम्हणीगमनाय च ।। अशक्ताय च करार गुरूद्रोहरताय च ।।

न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन ।। गुरूभक्ताय दातव्यं सच्छिष्ठाय विशेषत: ।।

तेषा सिध्यंति शीघ्रेणह्यन्यथा न च सिध्यति ।। गुरूसंतुष्टिमात्रेण कलौ प्रत्यक्षसिध्दिदम् ।।

देहोच्छिष्टै । प्रजप्तव्यं तथैच्छिष्ठैर्महामनु: ।। आकाशे फलदं चेदं नान्यथा वचनं मम ।।

एषा राजवती विद्या विना पुण्यं न लभ्यते ।। अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मंत्रपूर्वकम ।।

येन विज्ञानमात्रेण राजभोग फलप्रदम् ।। ऋषिर्मे गणक: पातु शिरसि च निरंतरम ।।

त्राहि मां देवि गायत्रीछंद: ऋषि: सदामुखे ।। हृदये पातु मां नित्यं उच्छिष्टगणदेवता ।।

गुह्ये रक्षतु तद् बीजं स्वाहा शक्तिश्च पादयो: ।। कालकीलकं सर्वांगे विनियोगश्च सर्वदा ।।

पार्श्वद्वये सदा पातु स्वशक्तिं गणनायक: ।। शिखायां पातु तदबीजं ध्रुमध्ये तारबीजकम् ।।

हस्तिवक्त्रश्च शिरसी लंबोदरो ललाटके ।। उच्छिष्टौ नेत्रयो: पातु कर्णे पातु महात्मने: ।।

पाशांकुश महाबीजं नासिकायां च रक्षतु ।। भृतीश्वर: पर: पातु आस्यं जिह्वां स्वयंवपु: ।।

तदबीजं पातु मां नित्यं ग्रीवायां कंठदर्शके ।। गं बीजं च तथा रक्षेत्तथा त्वग्रे च पृष्टके ।।

सर्व कामश्च ह्त्पातु पातु मां च करद्वये ।। उच्छिष्टाय च हृदसये वह्निबीजं तथोदरे ।।

मायाबीजं तथा कटयांद्वावरू सिध्दिदायक: ।। जंघाया गणनाथश्च पादौ पातु विनायक: ।।

शिरस: पादपर्यंतम उच्छिष्ठगणनायक: ।। आपादमस्तकांत च उमापुत्रश्च पातुमाम ।।

दिशो अष्टौच तथा आकाशे पाताले विदिशाष्टके ।। अहर्निशं च मां पातु मदचंचल लोचन: ।।

जले अनले च संग्रामे दुष्टकारागृहे वने ।। राजद्वारे घोरपथे मातु मां गणनायक: ।।

इदं तु कवचं गुह्यं मम वक्त्राद्विनिर्गतम ।। त्रेलौक्ये सततं पातु द्विभुजश्च चतुर्भूज: बाहृयमभ्यंतरं पातु सिध्दिबुध्दि विनायक: ।।

सर्व सिध्दीप्रदं देवी कवचम वृध्दिसिध्दीदम् ।। एकांते प्रजपेन्मंत्रम कवचं युक्तिसंयुतम ।।

इदं रहस्य कवचं उच्छिष्ठगणनायकम ।। सर्ववर्मसु देवेशि इदं कवचनायकम ।।

एतत कवचं महात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते ।। धर्मार्थ काम मोक्षादि नाना फलप्रदं नृणाम ।।

शिवपुत्र: सदापातु पातु मां सुरार्चित: ।। गजानन: सदा पातु गणराजश्च पातु माम।।

सदा शक्तिरत: पातु पातु मां कामविव्हल: ।। सर्वाभरणभूषाढय: पातु मां सिंदुरार्चित: ।।

पंचमोदकर: पातु मां पार्वतीसुत: ।। पाशंकुशधर: पातु पातु मां च धनेश्वर: ।।

गदाधर: सदा पातु पातु मां काममोहित: ।। नग्ननारीरत: पातु पातु मां च गणेश्वर: ।।

अक्षय्यवरद: पातु शक्तियुक्ति: सदावतु ।।  भालचंद्र सदा पातु नाना रत्नविभुषित: ।।

उच्छिष्ट गणनाथश्च मदाघूर्णितलोचन: ।। नारीयोनी रसास्वाद: पातु मां गजकर्णक: ।।

प्रसन्नवदन: पातु पातु मां भगवल्लभ: ।। जटाधर: सदा पातु पातु मां च किरीटधृक् ।।

पदमासनास्थित: पातु रक्तवर्णश्चपातु माम् ।। नग्नसामपदोन्मत: पातु मां गणदेवत: ।।

वामांगे सुंदरीयुक्त: पातु मां मन्मथप्रभु: ।। क्षेत्रप्रवसित: पातु मां श्रुतिपाठक: ।।

भूषणाढ्यस्तु मां पातु नानाभोगसमन्वित: ।। स्मितानन: सदा पातु श्रीगणोकुलान्वित: ।।

श्री रक्तचंदनमय: सुलक्षणगणेश्वर: ।। श्वेतार्कगणनाथश् हरिद्रागणनायक: ।।

परिभद्रगणेशश्च पातु सप्तगणेश्वर: ।। प्रवालक गणाध्यक्षे गजदंतो गणेश्वर: ।।

हरबीजं गणेशश्च भ्रद्राक्षगणनायक: ।। दिव्य औषधी समुदभूतो गणेशश्चितितप्रद: ।।

लवणस्य गणाध्यक्षो मृत्तिकागणनायक: ।। तंडुलाक्षगणाध्यक्षो गोमयस्य गणेश्वर: ।।

स्फटीकाक्षगणाध्यक्षौ रूद्राक्ष गणदैवत: ।। नवरत्न गणेशश्च आदिदेवोगणेश्वर: ।।

पंचाननश्चतुर्वक्त्र: षडाननगणेश्वर: ।। मयूरवाहन: पातु पातु मां मुषकासन: ।।

पातु मां देवदेवेश: पातु माम ऋषिपुजित: ।।  पातु मां सर्वदा देवो देवदानव पुजित: ।।

त्रैलोक्यपूजितो देव पातु मां च विभू: प्रभु: ।। रंगस्थ च सदा पातु सागरस्थं सदावतु ।।

भूमिस्थं च सदा पातु पातलस्थं च पातु माम ।। अन्तरिक्षे सदा पातु आकाशस्थं सदावतु ।।

चतुष्पथे सदापातु त्रिपथस्थं च पातु माम ।।  बिल्वस्थं च वनस्थं च पातु मां सर्वत: स्थितीम ।।

राजद्वारस्थितं पातु पातु मां शीघ्रसिध्दीद: ।। भवानी पूजित: पातु ब्रम्हविष्णूशिवार्चित: ।।

इदं तु कवचं देवि पठनात सर्वसिध्दीदम ।। उच्छिष्ठगणनाथस्य समंत्र कवचं परम ।।

स्मरणाद भूपतित्वं च लभ्यते सांगता ध्रूवम ।।  वाच: सिध्दीकरं शीघ्र परसैन्यविदारणम ।।

प्रातमध्यान्हसाह्याने दिवा रात्रो पठेन्नर:।। चतुर्थ्या दिवसे रात्री पूजने मानदायकम ।।

सर्वसौभाग्यदं शीघ्र दारिद्रयार्णवघातकम।। सुदारसुप्रजासौख्य सर्वसिध्दीकरं नृणाम ।।

जले अनले निले अरण्ये सिंधुतिरे सरित्तटे।। स्मशाने दूरदेशे च रणे पर्वतगह्वरे ।।

राजद्वारे भये घोरे निर्भयो जायते ध्रुवम सागरे च महाशीते दुर्भिक्षे दुष्टसंकटे ।। भूतप्रेतपिशाचादि यक्षराक्षसजे भये ।।

राक्षसीयक्षिणी क्रूर शाकिनीडाकीनी भये ।। राज मृत्यु हरं देवी कवचं कामधेनुवत ।।

अनंत फलदं देवी तथा अमोघं च पार्वती ।।  कवचेन विना मंत्र यो जपेदगणनायकम ।।

इह जन्मानि पापिष्ठो जन्मांते मूषकोभवेत ।।  इति परमरहस्यं देवदैवार्चितस्य कवचमुदितमेतत्पार्वतीशेन दैव्यै ।।

पठति स लभ्यते वैभक्तितो भक्तवर्य: प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात ।।

इति श्रीरूद्रयामलतंत्रे उमामहेश्वर संवाद श्रीमदउच्छिष्ठ गणपती कवच निरूपणं नाम तृतीय रत्न समाप्तम ।।

यह भी पढ़े – 

About the author

Abhishek Purohit

Hello Everybody, I am a Network Professional & Running My Training Institute Along With Network Solution Based Company and I am Here Only for My True Faith & Devotion on Lord Shiva. I want To Share Rare & Most Valuable Content of Hinduism and its Spiritualism. so that young generation May get to know about our religion's power

क्या आपको हमारी पोस्ट पसंद आयी ?

Copy past blocker is powered by https://bhaktisanskar.com