Category - शिव स्तुति

शिव स्तुति

श्रीशिवानन्द लहरी

शिवानन्द लहरी कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः- फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे । शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुन- र्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् ॥ १॥गलन्ती शम्भो त्वच्चरितसरितः......

शिव स्तुति

भृङ्गिकृतशिवस्तोत्रं शिवरहस्ये

स्कन्दः - हृष्टां देवीं तदा वीक्ष्य भृङ्गिः साम्बं महेश्वरम् । तुष्टाव देव्या देवेशं स भृङ्गी विनयात् सदा ॥ १॥भृङ्गी - क्रूरं दुष्टं विनष्टमनसं भ्रष्टं शठं......

शिव स्तुति

श्रीशिवस्तोत्रम् – ( स्वामी विवेकानन्दविरचित )

ॐ नमः शिवाय ।  निखिलभुवनजन्मस्थमभङ्गप्ररोहाः अकलितमहिमानः कल्पिता यत्र तस्मिन् । सुविमलगगनाभे ईशसंस्थेऽप्यनीशे मम भवतु भवेऽस्मिन् भासुरो भावबन्धः......

शिव स्तुति

श्रीशिवस्तोत्रं ( हिमालयकृत ब्रह्मवैवर्ते )

हिमालय उवाच   त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः । त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकः ॥ १॥  त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रकृतः प्रकृतीशश्च......

शिव स्तुति

श्रीशिवाष्टकम् २

प्रभुमीशमनीशमशेषगुणं गुणहीनमहीश-गलाभरणम् । रण-निर्जित-दुर्ज्जयदैत्यपुरं प्रणमामिशिवं शिवकल्पतरुम् ॥ १॥  गिरिराज सुतान्वित-वाम तनुं तनु-निन्दित-राजित-कोटीविधुम्......

शिव स्तुति

श्रीशिवस्तोत्रं (असितकृत)

श्रीगणेशाय नमः ॥  असित उवाच ।  जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥ १॥  मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन......

शिव स्तुति

श्रीशिवस्तोत्रं कल्किकृतम्

श्रीगणेशाय नमः । गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकण्ठभूषम् । त्र्यक्षं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्षम् ॥ १॥  योगाधीशं कामनाशं करालं......

शिव स्तुति

श्रीशिवसूत्राणि

१ शाम्भवोपाय  १-२२ २ शाक्तोपाय   १-१० ३ आणवोपाय   १-४५   १       शाम्भवोपाय चैतन्यमात्मा ॥ १॥ चैतन्यम् आत्मा ज्ञानं बन्धः ॥ २॥ ज्ञानम् बन्धः योनिवर्गः कलाशरीरम् ॥......

शिव स्तुति

स्वर्णाकर्षणभैरवसहस्रनामस्तोत्रम्

श्री गणेशाय नमः । कैलासशिखरे रम्ये देवदेवं जगद्गुरुम् । पप्रच्छ पार्वतीकान्तं शङ्करं लोकनायकम् ॥ १॥  पार्वत्युवाच । देवदेव महादेव सर्वज्ञ सुखदायक......

Copy Protected by Nxpnetsolutio.com's WP-Copyprotect.