शिव स्तुति

अट्टालसुन्दराष्टकम्

Attal Sundara
Written by Aaditi Dave

[quads id = “2”]

विक्रमपाण्ड्य उवाच-

 

कल्याणाचलकोदण्डकान्तदोर्दण्डमण्डितम् ।

कबलीकृतसंसारं कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ १॥

 

कालकूटप्रभाजालकळङ्कीकृतकन्धरम् ।

कलाधरं कलामौळिं कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ २॥

 

कालकालं कलातीतं कलावन्तं च निष्कळम् ।

कमलापतिसंस्तुत्यं कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ ३॥

 

कान्तार्धं कमनीयाङ्गं करुणामृतसागरम् ।

कलिकल्मषदोषघ्नं कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ ४॥

 

कदम्बकाननाधीशं कांक्षितार्थसुरद्रुमम् ।

कामशासनमीशानं कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ ५॥

[quads id = “3”]

 

सृष्टानि मायया येन ब्रह्माण्डानि बहूनि च ।

रक्षितानि हतान्यन्ते कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ ६॥

 

स्वभक्तजनसन्ताप पापापद्मङ्गतत्परम् ।

कारणं सर्वजगतां कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ ७॥

 

कुलशेखरवंशोत्थभूपानां कुलदैवतम् ।

परिपूर्णं चिदानन्दं कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ ८॥

 

अट्टालवीरश्रीशम्भोरष्टकं वरमिष्टदम् ।

पठतां शृण्वतां सद्यस्तनोतु परमां श्रियम् ॥ ९॥

 

 

॥ इति श्रीहालास्यमाहात्म्ये विक्रमपाण्ड्यकृतं अट्टालसुन्दराष्टकम् ॥

[quads id = “4”]

About the author

Aaditi Dave

Hello Every One, Jai Shree Krishna, as I Belong To Brahman Family I Got All The Properties of Hindu Spirituality From My Elders and Relatives & Decided To Spreading All The Stuff About Hindu Dharma's Devotional Facts at Only One Roof.