शिव स्तुति

अगस्त्याष्टकम्

shiva
Written by Aaditi Daveअद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः ।

अद्य मे सफलं ज्ञानं शम्भो त्वत्पाददर्शनात् ॥ १॥

 कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं महेश्वर ।

अद्य ते पादपद्मस्य दर्शनात्भक्तवत्सल ॥ २॥

 शिवश्शम्भुः शिवश्शम्भुः शिवश्शम्भुः शिवश्शिवः ।

इति व्याहरतो नित्यं दिनान्यायान्तु यान्तु मे ॥ ३॥

 शिवे भक्तिश्शिवे भक्तिश्शिवे भक्तिर्भवेभवे ।

सदा भूयात् सदा भूयात्सदा  भूयात्सुनिश्चला ॥ ४॥

 आजन्म मरणं यस्य महादेवान्यदैवतम् ।

माजनिष्यत मद्वंशे जातो वा द्राग्विपद्यताम् ॥ ५॥

 जातस्य जायमानस्य गर्भस्थस्याऽपि देहिनः ।

माभून्मम कुले जन्म यस्य शम्भुर्न-दैवतम् ॥ ६॥

 वयं धन्या वयं धन्या वयं धन्या जगत्त्रये ।

आदिदेवो महादेवो यदस्मत्कुलदैवतम् ॥ ७॥

 हर शम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभ ।

शिवशङ्कर सर्वात्मन्नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते ॥ ८॥

 अगस्त्याष्टकमेतत्तु यः पठेच्छिवसन्निधौ ।

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ९॥

 ॥ इत्यगस्त्याष्टकम् ॥About the author

Aaditi Dave

Hello Every One, Jai Shree Krishna, as I Belong To Brahman Family I Got All The Properties of Hindu Spirituality From My Elders and Relatives & Decided To Spreading All The Stuff About Hindu Dharma's Devotional Facts at Only One Roof.